Ngày 03/02/2023, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 333/TB-SHTT về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực.

Sau thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022, quá trình xử lý các đơn liên quan đến sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là những tháng cuối năm 2022 và tháng 01/2023, Cục không ban hành các thông báo, quyết định liên quan đến các đơn- dù đến thời hạn trả lời kết quả- do chờ nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi thành luật SHTT sửa đổi bổ sung liên quan đến quy trình và biểu mẫu xử lý đơn.

Trên cơ sở kết quả rà soát và tinh thần của Công văn số 475/VPCP-KGVX ngày 30/01/2023 của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, ngày 03/02/2023 Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo số 333/TB-SHTT về việc xử lý đơn của Cục Sở hữu trí tuệ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực.

Theo đó, Thông báo số 333 hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục triển khai các công việc để xử lý các đơn trên tinh thần sau:

– Đối với các đơn, yêu cầu được nộp trước ngày 01/01/2023: áp dụng theo mẫu cũ, trong đó, sửa đổi một số nội dung để phù hợp với Luật SHTT sửa đổi bổ sung. Điều này có nghĩa, các đơn nộp trước ngày 01/01/2023 thì tiếp tục áp dụng biểu mẫu hiện tại để ban hành thông báo, ra quyết định theo quy trình hiện tại.

– Đối với các đơn, yêu cầu nộp sau này 01/01/2023: Cục tạm dừng phát hành văn bản liên quan đến các đơn này cho đến khi có hướng dẫn theo quy định của nghị định, thông tư mới. Điều này có nghĩa, các đơn, yêu cầu liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu nộp sau ngày 01/01/2023 sẽ chưa được xử lý trong thời gian này và sẽ kéo dài cho đến khi có biểu mẫu mới.

Về chi tiết, bạn có thể xem thêm tại đây:

https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-ve-viec-xu-ly-on-cua-cuc-so-huu-tri-tue-khi-luat-sua-oi-bo-sung-mot-so-ieu-cua-luat-so-huu-tri-tue-nam-2022-co-hieu-luc

CÔNG TY LUẬT BẢN QUYỀN QUỐC TẾ

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580
Email: sohuutritue@cis.vn