Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
ban quyen

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

to-khai-dang-ky-sang-che
Hình ảnh: Tờ khai đăng ký sáng chế