Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
ban quyen

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

to-khai-dang-ky-nhan-hieu
Hình ảnh: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu