0919118580

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

to-khai-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep
Hình ảnh: Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

BẢN QUYỀN - QUYỀN TÁC GIẢ

THƯƠNG HIỆU - NHÃN HIỆU

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ - GIẢI PHÁP

VĂN BẢN PHÁP LUẬT