Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
ban quyen

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Ban hành theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Dưới đây là Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả:

MẪU SỐ 01

(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

  1. Ngưi nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………….
Là (tác giả/tác giả đồng thời là ch sở hữu/chủ sở hữu quyền tác gi/người được ủy quyền): ………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày: ………tháng ………..năm ………..
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức): ………………………………………………..
Ngày cấp:…………………………………………tại:…………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………………………….Email……………………………………………..
Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời  chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả): …………………………………………………………………………………….

  1. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………….
Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): ………………………………………………….
Ngày hoàn thành tác phẩm: ………………………………………………………………………
Công bố/chưa công bố: ……………………………………………………………………………
Ngày công bố: ………………………………………………………………………………………
Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghì hình):
…………………………………………………………………………………………………………
Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố ………………………………….. Nước ………………………………..
Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

  1. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc: …………………………………………………………………………………..
Ngôn ngữ gốc ối với tác phẩm dịch):……………………………………………………………
Tác giả của tác phẩm gốc: ……………………………. Quốc tịch: ……………………………..
Chủ sở hữu tác phẩm gốc: ………………………………………………………………………….
(Nếu tác phẩm gc hết thời hạn bảo hộ, ghi tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và nguồn thông tin………………………………………………………………………………………………)

  1. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên: ……………………………………………… Quốc tịch: ……………………………………..
Bút danh: …………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………..tháng…………….năm……………………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ………………..
Ngày cấp: ……………………………..tại: ……………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ……………………….Email: ………………………………………………….

  1. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đy đủ các đồng ch sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………….. Quốc tịch: ………………………………..
Sinh ngày: ……………..tháng: …………..năm: …………………………………………..
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức): …………………………………………….
Ngày cấp: ……………………………tại:……………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ………………………………………….Email: …………………………………………
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):

  1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………………..
Cấp ngày…………..tháng…………….năm…………………………………………………………..
Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………
Loại hình: …………………………………………………………………………………………
Tác giả:………………….………………………..Quốc tịch…………………………………………
Chủ sở hữu:…………….………………………..Quốc tịch…………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức): …………………………………………………
Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:………………………………………………………………

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày…..tháng……năm………
Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là t chức)